Yellow is My Favorite Color by Ed Sakamoto
Sue K. Embrey No. 21
Paul Tsuneishi #35
Garland Embrey No. 48
Sue Embrey #31a
Sue Embrey #6
Sue Embrey #30
Sue Embrey #44
Sue Embrey #4 and #5
Sue Embrey No. 17
Sue Embrey No. 19 and No. 20
Sue Embrey #10
Takinori Yamamoto #40
Warren Furutani #38
12-1-A
Gary Embrey #31b
Bruce Embrey No. 25 and No. 26
Sue Embrey #45
Kerry Cababa #32
Phil Shigekuni #41

Pages